AANGEZICHTSTRANSPLANTATIE

Zoals u misschien reeds in de medische literatuur of via de pers mocht vernemen, werden er in Frankrijk (Parijs en Amiens), Spanje en China in de loop van de laatste jaren verschillende patiënten succesvol behandeld door aangezichtstransplantaties. Deze ingreep is eerder een uitzondering, maar toch is er een patiëntengroep die niettegenstaande de chirurgisch-technische mogelijkheden die momenteel gebruikelijk en gangbaar zijn onvoldoende kan worden geholpen. Deze patiënten ervaren hun faciale mutilatie als een onoverkomelijke functionele en/of psychosociale obstructie om een verder kwalitatief leven met een aanvaardbaar levenscomfort uit te bouwen. Deze patiënten zijn ook hier in België terug te vinden, waarbij vooral gedacht moet worden aan patiënten met ernstige aangeboren gelaatsafwijkingen, brandwondenpatiënten en patiënten die een zwaar faciaal trauma hadden.

In 2009 werd er in het UZ te Gent op initiatief van Prof. Dr. Phillip Blondeel een multidisciplinair kernteam samengesteld waarin de mogelijkheid werd onderzocht om deze ingreep ook voor de Belgische patiënten mogelijk te maken. Dit kernteam heeft vanuit haar eigen ervaringen en in samenspraak met medische teams van Amiens en Parijs een volledig gedetailleerd behandelingsprotocol uitgewerkt, alsook de praktische ervaring opgedaan door verschillende kadaverstudies. Onze aandacht ging hierbij evenzeer naar het respectvol nabehandelen van de donor als naar de behandeling en het transporteren van de alloplast, de prelevatie van het defecte aangezicht, het plaatsen van het nieuwe aangezicht en last but not least de zorg van de nabehandeling.

Dit doorgedreven onderzoek heeft er toe geleid dat wij, per vandaag kunnen melden dat ons team klaar is om aangezichtsallotransplantaties uit voeren. Potentiële patiënten worden alsnog medisch en psychologisch gescreend alvorens in aanmerking te komen voor een eventuele aangezichtstransplantatie.

Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen of als u vragen heeft betreffende het praktische verloop van deze ingreep, kunt u steeds contact opnemen met de dienst Plastische Heelkunde via het algemene mailadres van onze dienst info@plastischechirurgiegent.be.

 

1021.jpg img