FONDS PROFESSOR GUIDO MATTON

Het fonds ‘Professor Guido Matton’ werd opgericht in nagedachtenis van Prof. Dr. G. Matton. Het is een eerbetoon aan alle grote bijdragen die Prof. Matton tijdens zijn rijk gevulde carrière gebracht heeft aan de specialiteit van de Plastische Reconstructieve en Esthetische Heelkunde.

Doel

Het doel van het Fonds is om financiële steun te voorzien voor het jaarlijks uitreiken van een 6 maanden fellowship aan een jong en veelbelovend Belgisch plastisch chirurg onmiddellijk na zijn/haar opleiding. Het fellowship vindt plaats binnen de Kliniek voor Plastische Heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent, destijds opgericht door Prof. Guido Matton.

Bestemming

Het gaat om een fellowship waarbij de geselecteerde kandidaat de kans krijgt ervaring op te doen in de regeneratie en reconstructie van menselijk weefsel en in plastische en reconstructieve chirurgische technieken aan dewelke hij/zij niet werd blootgesteld of waarin hij/zij meer ervaring wil opdoen. De geselecteerde kandidaat zal in de periode van 6 maanden deelnemen aan de dagelijkse chirurgische activiteiten binnen de Kliniek voor Plastische Heelkunde.

De kandidaat hoeft niet de Belgische nationaliteit te bezitten maar dient zijn opleiding in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde volbracht te hebben aan één van de erkende Belgische opleidingscentra en met succes het laatstejaars examen van het Collegium Chirurgicum Plasticum of het EBOPRAS examen afgelegd te hebben.

Het fellowship start elk jaar op 1 oktober en duurt 6 maanden.

Kandidaturen worden ingestuurd bij het dienst¬hoofd van de Kliniek voor Plastische Heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent, uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar dat het fellowship voorafgaat. Kandidaten dienen de volgende documenten in de Engelse taal toe te sturen:

1. een persoonlijke motivatiebrief;
2. een korte essay (een pagina) over het professionele leven en hoogtepunten van Prof. Guido Matton;
3. een uitgebreid curriculum vitae met foto;
4. twee recente aanbevelingsbrieven.

De winnaar wordt geselecteerd door een jury bestaande uit het diensthoofd van de Kliniek voor Plastische Heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent, de voorzitter van het Collegium Chirurgicum Plasticum en dr. Maria Matton, of iemand die zij hiertoe delegeert. De zetel van de jury is gevestigd in de Kliniek voor Plastische Heelkunde. De beslissing wordt meegedeeld aan de geselecteerde kandidaat ten laatste op 31 januari van het kalenderjaar waarin het fellowship start.

De jury kan het Fellowship slechts toekennen aan één enkele kandidaat. De jury kan ook beslissen dat geen van de ingediende kandidaturen in aanmerking komt voor bekroning. De jury beslist autonoom en over de beslis¬sing wordt verder geen correspondentie gevoerd. Het fellowship kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon worden toegekend.

Voor het beëindigen van het fellowship schrijft de geselecteerde kandidaat een rapport van zijn/haar ervaring en prestaties en stuurt die op naar de juryleden.

Financiële aspecten

Voor het fellowship wordt een bedrag vastgelegd van 5.100 EUR voor de volle periode van 6 maanden. Dit bedrag zal in schijven van 2 maanden uitbetaald worden (1.700 EUR per 2 maanden). De laatste betaling geschiedt na het verkrijgen van het eindverslag van de fellow.

Beheer

Het wetenschappelijk beheerscomité bestaat uit de volgende leden:
• Dr. Maria Matton-Van Leuven;
• De decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent
• De voorzitter van de commissie wetenschappelijk onderzoek van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent
• Professor Dr. Phillip Blondeel, Vakgroep Heelkunde, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

De opdracht van het beheerscomité bestaat uit het dagelijks beleid en opvolging van de werking van het Fonds. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen bij aanwezigheid van de meerderheid van de leden van het beheerscomité.

Professor Guido Matton